Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Unieke Uitjes werkt volgens onderstaande algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer vanKoophandel te Apeldoorn onder
nummer 66243 4128. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een offerte. Een offerte is 7 dagen geldig.

 • Onder verhuurder wordt verstaan de organisatie “Unieke Uitjes.nl en “Kanoverhuur Oost”.
 • Huurder: degene die in de hoedanigheid van consument of in de hoedanigheid van ondernemer voor zichzelf dan wel (mede) ten behoeve van
  (een) derde(n) met verhuurder een overeenkomst aangaat met betrekking tot het tegen betaling in gebruik hebben van een voertuig, dienst of
  materialen of aan wie verhuurder ter zake een offerte heeft uitgebracht;
 • Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf;
 • Ondernemer: een niet-consument;

 

Plichten huurder

 • Huurder verklaart hierbij op te treden namens de gehele door hem/haar gereserveerde groep, onderstaande voorwaarden te hebben gelezen en
  hiermee akkoord te gaan.
 • Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep beschikken over een geldig rijbewijs en dat zij bevoegd zijn het
  desbetreffende voertuig te besturen (alle chauffeurs bij huur Tuk Tuk, Trigger of Solex ) of bromfietsrijbewijs (bij huur Solex of Trigger).
 • Het maximale toelaatbare gewicht voor de solexen en tandems is 100 kg (p.p.) Houdt u hiermee rekening om schade te voorkomen.
 • Huurder zal de aanwijzingen van de begeleiding te allen tijde opvolgen en niet afwijken van de aangegeven route.
 • Voor en tijdens de Tuk Tuk-, Solex- , of tandemtour wordt er geen alcoholische drank genuttigd. Alle schade veroorzaakt door het gebruik van alcohol is voor rekening van de huurder.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade (voor zover niet door een verzekering gedekt)
  hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan de gehuurde Tuk Tuk, Solex, tandem, fietstrein of overig materiaal ongeacht of deze het gevolg
  is van schuld van de huurder of van derden. Onderlinge schade veroorzaakt door de berijders van de verhuurde Solexen en TukTuk’s is
  uitdrukkelijk uitgesloten door de verzekering. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van
  vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan verhuurder vergoeden.

 

Rechten verhuurder

 • Verhuurder is gerechtigd een borg te vragen.
 • Schade aan motor en/of onderdelen welke te wijten is aan achterstallig onderhoud komt voor rekening van de verhuurder.
 • Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde Tuk Tuk’s, Solexen, Tandems, Fietstrein, Triggers of overig materiaal naar vermeend
  misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen.
 • Bij diefstal tijdens de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde.
 • De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade (voor zover niet door de verzekering gedekt, onderlinge schade
  veroorzaakt door de berijders van de verhuurde solexen is uitdrukkelijk uitgesloten door de verzekering) welke door of vanwege de huurder
  met de gehuurde Trigger, Solex, tandem of overig materiaal aan zichzelf of aan derden wordt toegebracht en zal verhuurder daarvoor vrijwaren.
  Dit geldt tevens voor schade aan kledingstukken en/of andere persoonlijke goederen (zoals mobiele telefoons, camera’s enz).
 • Wanneer de afgesproken huurperiode wordt overschreden zullen er extra gebruikskosten in rekening gebracht worden.
 • Eventuele boetes n.a.v. verkeersovertredingen zijn voor rekening van huurder.
 • Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Tuk Tuk’s, Solex, Trigger, Tandem, Fietstrein of overig materiaal aan derden in onderhuur of
  gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.
 • Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
  De trottoirbanden op en af te rijden.
 • Met de Tuk Tuk’s, Triggers, Solexen, tandems of overig materiaal tijdens de tourtocht tegen elkaar aan te botsen.
 • Meerdere personen te vervoeren dan 1 per Solex , 2 per tandem, 2 per Trigger, en 7 per Tuk Tuk.
 • Niet verharde wegen op te gaan.

 

Deelname aan al onze (buiten)activiteiten zoals bijvoorbeeld: drone vliegen, klootschiettochten, schiet-activiteiten, spelshows, drie- en
zeskampen, kanovaren en tandem-solex-Tuk Tuk- Trigger- tochten, activiteiten op bijvoorbeeld locaties van derden zoals o.a. boerengolf,
schietactiviteiten, jeu de boules, laser-kleiduifschieten enz, enz, zijn altijd geheel op eigen risico. Unieke Uitjes.nl kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van deelname aan de door haar georganiseerde activiteiten.
Dit geldt voor alle activiteiten, zowel die door Unieke Uitjes.nl zelf georganiseerd op/vanuit eigen locatie, als die activiteiten waarvoor zij heeft
bemiddeld, of activiteiten waarbij Unieke Uitjes is ingehuurd door derden en welke op locaties van derden plaatsvinden.
• In een situatie van overmacht (bijvoorbeeld: tekort aan personeel, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, stakingen in het bedrijf van
verhuurder of in andere bedrijven, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, wateroverlast, brand en andere ernstige verstoringen in
het bedrijf van verhuurder of partnerbedrijf) behouden wij ons het recht voor om het programma te annuleren, wijzigen en/of te onderbreken.
Wij behouden ons eveneens het recht voor om mensen die zich niet aan de regels houden te weigeren c.q. }het programma te onderbreken.
In dit geval wordt er geen geld gerestitueerd.

 

Annulering door huurder

Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren, dient hij de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis stellen.
De huurder is de verhuurder in dat geval de navolgende annuleringskosten verschuldigd:

 • bij annulering tot 14 dagen vóór de dag van verhuur:
  25% van de overeengekomen huursom met een minimum van EUR 10,- per persoon administratiekosten.
 • Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot 7 dagen:
  50% van de overeengekomen huursom
 • bij annulering vanaf een week vantevoren:
  geen restitutie

Het moment van ontvangst door verhuurder van de schriftelijke of elektronische mededeling van huurder de overeenkomst te annuleren, geldt als
annuleringsdatum.
Indien zich na het uitbrengen van de offerte dan wel na de totstandkoming van de overeenkomst (kost)prijsverhogende omstandigheden
voordoen, is verhuurder gerechtigd deze prijsstijging aan huurder door te berekenen:

 • indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan verhuurder toekomende bevoegdheid of uit een op hem rustende verplichting ingevolge de wet;